Zásady spracúvanie osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR

Účelom týchto zásad je preukázať, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa
vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z.
z. ochrane osobných údajov(ďalej len „nový zákon ZOOÚ“) a Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „ nariadenie GDPR“). Nová
právna úprava dáva prevádzkovateľovi povinnosť s ohľadom na povahu, rozsah a účel
spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre
práva fyzickej osoby prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie
a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s novou právnou
úpravou. Uvedené prijaté opatrenia je prevádzkovateľ povinný podľa potreby aktualizovať.
Tento dokument je výsledkom posúdenia spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom
pre účely právnych noriem upravujúcich ochranu osobných údajov. Zavedením
štandardizovanej ochrany osobných údajov na základe princípov tu uvedených je
minimalizované riziko porušenia ochrany osobných údajov.

PREVÁDZKOVATEĽ:
Obchodné meno: MAKOVICA+ s.r.o.
Sídlo: Kopanice 1004/4, Makov 023 56, Slovenská republika
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO : 36 835 218
Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina.,

oddiel: Sro, vložka 63694/L
Štatutárny orgán: Zuzana Svitanová

(ďalej v texte zásad len ako „prevádzkovateľ“ )

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania vašich osobných údajov obrátiť, môžete
nás kontaktovať na:
Tel:+421 911 953 519
Mail:info@chatamakovica.sk


ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Právnym základom spracúvania osobných údajov u prevádzkovateľa o dotknutých osobách
všetkých kategórií sú nasledujúce ustanovenia GDPR, resp. nového zákona ZOOÚ:
a) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, (objednávky) ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením

zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, – podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6
písm. b) GDPR.
(objednávky, odovzdávacie protokoly, ubytovacie poukazy, ubytovacie knihy…)

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa § 13 ods. 1 písm.
c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR (katastrálny zákon, obchodný zákonník, zákonník
práce, zákon o zdravotnom poistení, zákon o sociálnom poistení, zákon o dani
z príjmov….)
c) dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na
jeden alebo viacero určených účelov, s výnimkou prípadov, keď sa v práve Únie alebo v
práve členského štátu stanovuje, že zákaz uvedený v odseku 1 nemôže dotknutá osoba
zrušiť;- podľa čl. 9 ods. 2, písm. a) nariadenia GDPR

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených
záujmov prevádzkovateľa
alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami
prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov,
najmä ak je dotknutou osobu dieťa, – podľa § 13 ods. 1 písm. f) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. f)
GDPR
e) ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel
historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak
sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby.


PREHLÁSENIE:
Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné
povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a
GDPR, a teda že:
 budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu
popísaného vyššie.
 Si týmtoplníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť voči dotknutým
osobám
 umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa
nového zákona ZOOÚ a nariadenia GDPR.

DOTKNUTÉ OSOBY:
 Zákazníci prevádzkovateľa – osoby, ktoré využívajú ubytovacie služby, ktoré
prevádzkovateľ poskytuje


ÚČELY SPRACOVANIA:
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami a to z dôvodov naplnenia týchto účelov:

Zákazníci prevádzkovateľa – osoby, ktoré využívajú ubytovacie služby, ktoré
prevádzkovateľ poskytuje


Spoločnosť MAKOVICA+ s.r.o., je prevádzkovateľom osobných údajov získaných
v súvislosti so službami, ktoré svojim zákazníkom poskytuje.
Vaše osobné údaje:
 Meno a priezvisko
 Adresa trvalého pobytu
 Dátum narodenia
 Číslo OP
 Kontaktné údaje( tel č., mail,)
sú spracované za účelom:

  • identifikácia zmluvnej strany(zákazníka)
  • poskytnutie objednanej služby

AKO DLHO BUDEME ZHROMAŽĎOVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE:
Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať
v informačných systémoch v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby
odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať. V prípade, že
budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tomto článku
bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania informovaná
ešte pred takým spracúvaním.


ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere. Chránime ich ako keby boli naše
vlastné. Zaviedli sme všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú
zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

ODOVZDANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM
(SPROSTREDKOVATELIA, PRÍJEMCI):

K vašim osobným údajom majú prístup oprávnené osoby poverené prevádzkovateľom, ktorí
sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania.
Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim 3. strany.
Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme
zabezpečiť vlastnými silami, využívame službysprostredkovateľov, ktorí sa na dané
spracovanie špecializujú a sú zaviazaný sprostredkovateľskou zmluvou súlade s GDPR.
Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

  • Dodávateľ účtovných služieb

ODOVZDÁVANIE DÁT MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE:
Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň
ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV:
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektorého z
týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom vyššie uvedenej mailovej adresy.
Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už týmito zásadami spracovania osobných
údajov. – informačná povinnosť
Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní,
aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje zbadáte neaktuálne alebo
neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše
nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje
vymazať alebo ak máte námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.
Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na vymazanie, v prípade
že neexistuje zákonný právny základ, ktorý nás oprávňuje resp. zákonná povinnosť, ktorá nám
prikazuje vaše osobné údaje spracúvať.V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje
zo svojho systému, aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh v zákonom
stanovenej lehote.
Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov: Ak máte pocit, že s vašimi údajmi
nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek
obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto
podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

MLČANLIVOSŤ
Dovoľujeme si vás uistiť, že ako prevádzkovateľ a taktiež naši zamestnanci, spolupracovníci a
sprostredkovatelia, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať
mlčanlivosť o osobných údajoch, ktorých poskytnutie by ohrozilo zabezpečenie vašich
osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu
nebudú vaše osobné údaje poskytnuté tretej strane.
Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu
Ochranu osobných údajov.