Ubytovaci poriadok

Vážení hostia, dovoľujeme si vás požiadať o dodržiavanie nasledujúcich pravidiel:

Rezervácia a objednanie pobytu:

1.  Rezervácia: Ubytovanie klientov v objekte chaty „Makovica“ sa uskutoční na základe ich záväznej rezervácie a uhradenia rezervačného poplatku- zálohy.

2. Storno poplatky:
    Zrušenie rezervácie 60 a viac dní pred nástupom: storno poplatok 10% z ceny ubytovania.
    Zrušenie rezervácie 30 a viac dní pred nástupom: storno poplatok 15% z ceny ubytovania.
    Zrušenie rezervácie 10 a viac dní pred nástupom: storno poplatok 20% z ceny ubytovania.
    Zrušenie rezervácie menej ako 10 dní pred nástupom: storno poplatok 30% z ceny ubytovania.

Cenník služieb za prenájom objektu je uverejnený na internete. Služby sú poskytované na základe vopred určenej ponuky a dojednaných podmienok.

3.  Osobám mladším ako 18 rokov nieje povolené samostatné ubytovanie na chate.

4.  Ubytovanie domácich zvierat je povolené len po dohode s majiteľmi objektu a predložení očkovacieho preukazu.

Nástup na pobyt:

5.  Čas nástupu na pobyt je od 16:00 hodine a odovzdanie chaty v deň odchodu je do 10:00 hodiny ráno, kedy je nutné uvoľniť objekt,
pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

6. Nástup na ubytovanie: Ubytovaní hostia predložia prenajímateľovi alebo ním poverenej osobe pri preberaní objektu doklad totožnosti /občiansky preukaz, alebo cestovný pas/. Na základe odpisu budú hostia zapísaní do Knihy ubytovaných. Prenajímateľ objektu vydá ubytovaným hosťom preberací protokol o prebratí chaty na ubytovanie s uvedením dátumu prenájmu a celkovou cenou za prenájom. Pri nástupe na ubytovanie musí byť uhradená celá suma za ubytovanie (vrátane kaucie a pobytového poplatku).

7. Pri prevzatí objektu preberá klient inventár celého objektu podpisom formulára a berie na seba zodpovednosť za škody vzniknuté na objekte a jeho zariadení. Pri prevzatí objektu uhradí klient kauciu, ktorá slúži ako vratná záloha v hodnote 200 €, pre prípad vzniknutých škôd počas pobytu. V prípade bez škodového pobytu bude kaucia vrátená v plnej výške v posledný deň pobytu pri odovzdaní chaty.


Pobyt na chate „MAKOVICA“:

8. Objekt a jeho zariadenia sú udržiavané a funkčné. Ubytovaní hostia sú vo vlastnom záujme povinní prekontrolovať stav a funkčnosť zariadení a majetku objektu a nedostatky ihneď oznámiť majiteľovi objektu. Ubytovaní hostia nesmú bez súhlasu majiteľa premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a opravy objektu, zásahy do sietí a inštalácie.

9. Prenajímateľ objektu nezodpovedá za vnesené veci ubytovaných hostí a ani za škodu na odložených veciach.

10. Detské ihrisko, ktoré je súčasťou objektu je určené pre deti do 10 rokov a len pod dohľadom dospelej osoby. Jeho použitie je
len na vlastné nebezpečenstvo. Prenajímateľ objektu nezodpovedá za prípadné zranenia, alebo škody vzniknuté klientom.

11. Ubytovaní hostia sú povinní svojim správaním predchádzať nebezpečenstvu poškodenia objektu a jeho vybavenia, predchádzať vzniku požiaru a zbytočne neplytvať elektrickou energiou, teplom a vodou po celú dobu ubytovania.

12. Hostia dodržujú nočný kľud a v čase od 22,00 do 06,00.

13.  Prosíme hostí, aby vo vnútorných priestoroch objektu používali domácu obuv.

14. Deti do 10 rokov je zakázané nechávať bez dozoru dospelých v interiéri i exteriéri objektu. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolnosti zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt. 

15. Pred odchodom z objektu je ubytovaný hosť povinný uzatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť osvetlenie, vypnúť elektrické spotrebiče, zatvoriť okná a zamknúť dvere. 

16.  Klient má k použitiu jednu sadu kľúčov ku každej prenajatej izbe / miestnosti. Za stratu kľúča účtujeme: 20 €. 

17. Posteľná bielizeň, utierky a prestierania sú čisté a nepoškodené. Posteľná bielizeň slúži na celotýždňový pobyt. Kuchynské utierky, čistiace potreby a hygienické potreby WC a v kúpeľni sú v cene ubytovania. 

18. Vo všetkých priestoroch chaty platí prísny zákaz fajčenia. Porušenie zákazu fajčenia v objekte je pokutované sumou 200 €. 

19. Do záchodov a odpadov umývadiel je zakázané vhadzovať akékoľvek predmety, hygienické potreby, potraviny, alebo vylievať tekutiny, ktoré nie sú na tento účel určené. V prípade upchatia odpadového potrubia v dôsledku nedodržania uvedeného pokynu účtujeme náhradu škody vo výške 180 €.


20. Je zakázané svojvoľne zvyšovať počet osôb počas pobytu bez vedomia majiteľa. 

21. Ubytovateľ si vyhradzuje právo, že počas doby trvania prenájmu prenajímateľ, alebo ním poverená osoba má právo vstúpiť do objektu a izieb za účelom vykonania povinností, vyplývajúcich z prevádzkovania objektu /nutné opravy a údržba, havarijné stavy a pod., ako aj v prípadoch podozrenia porušovania ubytovacieho poriadku! 

Ukončenie pobytu:

22.  Pred odovzdaním objektu je ubytovaný hosť povinný dať chatu do pôvodného stavu: umyť kuchynský riad, kotlík a vonkajší gril a vyprázdniť chladničku od potravín a vysypať všetky smeti na miesto k tomu určené. Mimoriadne znečistenie objektu /blato, zvratky, žuvačky a pod./ účtujeme poplatok 60 €.

Ostatné:

23. Ubytovaní hostia sú povinní dodržiavať ubytovací poriadok – porušenie zakladá právny nárok majiteľa objektu na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím dohodnutého času. 

24. Tento ubytovací poriadok je dostupný v objekte chaty, zverejnený na internete a ubytovaní hostia sú s ním oboznámení aj ústne prenajímateľom alebo správcom chaty pri dojednaní podmienok a preberaní objektu – neznalosť ustanovení nie je dôvodom na neplnenie povinností.

Osobné údaje spracovávame pre potreby rezervácie podľa zásad GDPR.

Ďakujeme za pochopenie!

Ubytovací poriadok je platný od 1.2.2019